Rada Programowa

prof. dr hab. Ewa Nowińska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor  Ewa Nowińska specjalizuje się w zakresie prawa na dobrach niematerialnych. W szczególności przedmiotem zainteresowania jest problematyka związana z prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności kwestie związane z funkcjonowaniem prawa autorskiego w praktyce, z ochroną rynku przed czynami nieuczciwej konkurencji i taką reklamą.  Z problematyką powyższą związana jest tematyka ochrony dóbr osobistych zarówno osób fizycznych, jak i jednostek organizacyjnych, w tym i osób prawnych.

Jest autorem szeregu opracowań monograficznych, w tym (jako współautor) Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszernego opracowania dotyczącego prawa własności przemysłowej, monografii o granicach wolności wypowiedzi prasowej.

Jest kierownikiem Zakładu Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu.

Wiedzę teoretyczną wykorzystuje prowadząc kancelarię radcowską. Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy KIG, w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego  oraz w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

Pokaż więcej

prof. dr hab. Anna Tischner

Wykładowca prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu. Miłośniczka muzyki (absolwentka Liceum Muzycznego w Gdańsku w klasie fortepianu). Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property – ATRIP (2016-20120), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2022), kieruje międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

Pokaż więcej

prof. dr hab. Elżbieta Traple

Do 1.10.2018 profesor zwyczajny   w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie  profesor emerytowany. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, w tym szczególnie prawem autorskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują także prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. Od ponad dziesięciu lat jest prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Była i jest obecnie także arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest uczestnikiem prac nad projektami ustaw oraz ekspertem przygotowującym opinie dla Sejmu i Senatu RP. Bierze udział w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, jest członkiem Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum. W latach 1986–1987, 1990 i 1996 prowadziła badania w Instytucie Maxa Plancka w Monachium jako visiting professor.

W okresie przygotowań do akcesji Polski do Unii Europejskiej uczestniczyła w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej w grupie ekspertów powołanych przez Komisję Europejską. Wielokrotnie rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (m.in. Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500, ranking „Rzeczpospolitej”). Jest autorką licznych publikacji, w tym Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (współautor) oraz Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie (współautor), autorem monografii Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego Prawo reklamy i promocji. Jest także współautorką pracy Prawo farmaceutyczne – zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne oraz Systemu prawa prywatnego, tomu poświęconego własności przemysłowej.

Pokaż więcej

dr hab. Grzegorz Mania

Ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne pod kierunkiem prof. Stefana Wojtasa w Akademii Muzycznej w Krakowie, równocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia prawnicze. Ukończył również z wyróżnieniem studia pianistyczne w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie studiował pod kierunkiem prof. Martina Rosco’e, prof. Charles’a Owen’a oraz prof. Caroline Palmer. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora nauk prawnych za pracę poświęconą muzyce w prawie autorskim, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty, zaś na Akademii Muzycznej w Krakowie stopień doktora habilitowanego sztuki.

Jako solista i kameralista występował w kraju i za granicą, koncertując m.in. w Filharmonii Krakowskiej, Zielonogórskiej, NOSPR, St. Martin in the Fields w Londynie, a takżew Operze oraz Konserwatorium Muzycznym w Hanoi (Wietnam). Występował m.in. podczas Festiwalu „Emanacje” oraz Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna. Regularnie koncertuje w Wielkiej Brytanii, wykonując repertuar solowy i kameralny, koncertował także we Francji, w Norwegii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Islandii, Izraelu i Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i Cyprze.

Uczestniczył w warsztatach wykonawczych i klasach mistrzowskich m.in. z: Krzysztofem Śmietaną, Wiesławem Kwaśnym, Peterem S. Buck’iem, Anthonym Spiri’m, Triem Altenberg, Jerome’m Rose’m, Wolfgangiem Redik’iem, Ewą Bukojemską, Alisdair’em Beatson’em, Carole Pressland, Victorem Rosenbaum’em, Kają Danczowską. Był uczestnikiem Międzynarodowych Kursów Muzyki Kameralnej w Puławach (2003-2005), a także finalistą międzynarodowych konkursów kameralnych i solowych. Jest doświadczonym i wszechstronnym muzykiem-kameralistą oraz akompaniatorem nagradzanym podczas konkursów instrumentalnych.  Współpracował z wieloma znakomitymi solistami, wspólnie z pianistą Piotrem Różańskim współtworzy Zarębski Piano Duo.

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jest autorem i współautorem artykułów i glos prawniczych, a także współautorem podręcznika do prawa autorskiego dla nauczycieli szkół artystycznych. Wspólnie z dr hab. Moniką Gardoń-Preinl przygotował dla PWM 3-częściowy podręcznik do czytania a vista dla uczniów średnich szkół muzycznych. Dla PWM przygotował także zbiór „Na cztery dziecięce ręce” (2018), książkę „Muzyka w prawie autorskim” (2019) oraz wspólnie z dr hab. Piotrem Różańskim zbiór „Grajmy więcej na 4 ręce” (2019).

Obecnie pracuje jako nauczyciel fortepianu, akompaniator, współpracuję z Akademią Muzyczną w Krakowie, a jako radca prawny z kancelarią Grupa Adwokacka Kraków. Jest współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Koordynował liczne projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. wymiany młodzieży, tournée koncertowe oraz organizację festiwali, konkursów i konferencji naukowych. W 2018 r. otrzymał (wspólnie z prof. S. Wojtasem) Nagrodę Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Jest także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pokaż więcej

dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn

Doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Kierownik Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy w tej samej uczelni (lawinstyle.us.edu.pl); prezes fundacji Instytut Własności Intelektualnej (IIP, iip.edu.pl) w Katowicach; dyrektor Wydawnictwa Instytutu Prawa Gospodarczego IUS PUBLICUM; beneficjentka prestiżowego stypendium rządu Australii (Endeavour Research Fellowship 2016/2017); stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium PAN (Excellence in Legal Research). Od czerwca 2018 roku do czerwca 2019 roku członek Grupy Eksperckiej przy Komisji  Europejskiej zajmującej się odpowiedzialnością prawną za nowe technologie. Od 2019 r. członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadziła badania naukowe w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych, takich jak Instytut Maxa Plancka w Monachium, University of Nebraska Lincoln, UCLA czy Columbia University w USA. Autorka ponad 100 publikacji oraz wielu odczytów wygłaszanych za granicą, w tym w: University of Pennsylvania, University of Honk Hong oraz University of Melbourne. 

Pokaż więcej

dr Ewa Laskowska-Litak

Pokaż więcej

Janina Warzecha

Prawnik, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowych studiów prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa internetu. Arbiter w Komisji Prawa Autorskiego IV kadencji. Ukończyła kurs biznesu i zarządzania w zakresie: marketingu, psychologii w zarządzaniu, rachunkowości zarządczej, organizacji i zarządzania, socjologii organizacji i zarządzania w Międzynarodowej Szkole Menedżerów Warszawie. Pracuje w Polskim Wydawnictwie Muzycznym od 1984 r., kieruje działem zarządzania prawami. W pracy zawodowej zajmuje się szeroko pojętym obrotem prawami autorskimi, negocjacjami umów autorskich, licencyjnych z kontrahentami i instytucjami w kraju i za granicą; współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami ochrony praw intelektualnych.

Pokaż więcej